Tjänster

Allmän affärsjuridik

Näringslivet är i ständig förändring och i rollen som expertrådgivare ingår därmed att vara med i den senaste utvecklingen, vare sig det handlar om att den senaste branschkunskapen eller vara medveten om och ha hanterat de senaste nya juridiska frågeställningarna.

Strategiska avtal

Att avtal ska vara tydliga, effektiva och stödja affärsverksamheten är givet. Utvecklingen går ständigt framåt och en ökad globalisering och öppenhet har gett ett ökat behov av att ha flexibla och dynamiska avtal där samtliga avtalsparter ska ha möjlighet att löpande öka sin affärsnytta och sin konkurrenskraft.

Kommersiell avtalsrätt

Ett väl anpassat och balanserat avtal utgör en grundstenarna för att två företag ska ha en framgångsrik avtalsrelation. För att kunna uppnå detta krävs såväl genomtänkta avtalsupplägg som en förhandlingsstrategi genomförd av advokater med erfarenhet, branschkunskap och förhandlingsvana.

IT-rätt

Affärslivet och därigenom IT-branschen blir alltmer tjänsteorienterad. Leverantörerna måste för sin del kunna kombinera en förmåga att leverera genom en större flexibilitet och ökad affärsförståelse.

Integritetsfrågor

Integritetsfrågor, t.ex. behandling av personuppgifter, har redan idag stor betydelse för företag och betydelsen av en effektiv hantering kommer att öka alltmer. Lagarna och reglerna för företags hantering av personuppgifter är i förändring.

Outsourcing

Outsourcing blir allt vanligare när företag lägger ut de funktioner som de anser inte ingår i kärnverksamheten. Historiskt har outsourcingen ofta haft kopplingar till företagets IT-struktur och handlade förr därför enbart om att sänka företags IT-kostnader.

Upphandlingar

Affärsadvokaterna har stor vana inte bara av att biträda vid avtalsförhandlingar och att upprätta balanserade avtal utan även av att planera och upprätta förfrågningsunderlag och offerter i upphandlingar.

Bolagsrätt

Med lång erfarenhet och stor kunskap har Affärsadvokaterna förutsättningar att skaffa sig den djupa förståelsen inte bara för uppdragen utan även för våra kunders verksamhet.

Bolagsförvärv (M&A)

Affärsadvokaterna har genomfört många bolagsförvärv såväl på köpar- som på säljarsidan. Affärsadvokaterna har omfattade erfarenhet av att agera som projektledare i komplexa projekt och har vana av att hantera såväl kundens interna resurser som att arbeta i nära samarbete med, och ibland leda, andra konsulter.

Kapitalanskaffning

Vid någon tidpunkt i ett snabbväxande företags skede kommer frågan om att skaffa externt kapital komma upp på agendan.

Tvistlösning

Affärsadvokaterna blir ofta anlitade för att lämna bedömningar, riskanalyser och andra typer av specialuppdrag vid olika typer av tvisteliknande situationer.