Kapitalanskaffning

Vid någon tidpunkt i ett snabbväxande företags skede kommer frågan om att skaffa externt kapital komma upp på agendan. Affärsadvokaterna har under lång tid byggt upp stor förståelse för kundernas affärsverksamhet och den bransch inom vilka de verkar.

Affärsadvokaternas erfarenhet och sektorspecifika kunskap gör att vi även kan lämna strategiska och användbara råd.

Affärsadvokaterna har biträtt små, mellanstora och stora börsbolag vid olika typer av anskaffande av kapital och därigenom genomfört due-diligence, upprättande av prospekt och diskussioner med styrelse och huvudägare.