Betydande prestationer

Affärsadvokaterna har genom åren bistått sina uppdragsgivare med bland annat detta:

Allmän affärsjuridik

 • Biträtt vid avtalsinventering inom stor nordisk koncern med efterföljande omfattande omförhandlingar av avtal.
 • Introducerat juridisk riskpolicy samt rapporterings- och beslutsrutiner inom stor nordisk koncern.
 • Biträtt i samtliga frågor i samband med ledande internationell IT-leverantörs fordringar i Saab Automobile ABs rekonstruktion.
 • Introducerat policy avseende relationsfrämjande åtgärder (policy mot mutor och bestickning) för ett IT-bolag med stor internationell verksamhet och med stor inriktning mot den publika sektorn.
 • Upprättat allmänna villkor för ett flertal bolag och organisationer inom ett antal områden t.ex. köp av konsulttjänster, varor, IT-tjänster, licensvillkor och sekretessavtal.
 • Handläggning av mål och ärenden på Konsumentverket/KO inkluderande bland annat övervakning av att företag följer avtalsvillkorslagen, konsumentköplagen, konsumentkreditlagen och konsumenttjänstlagen.
 • Biträtt ledande internationellt IT-företag vid granskning och utvärdering av internationella avtals och marknadsföringsåtgärders tillåtlighet utifrån ett svenskt juridiskt perspektiv.
 • Biträtt ledande transportbolag i löpande ärenden avseende alla typer av kundärenden såsom t.ex. avtalsrättsliga och köprättsliga frågor.
 • Biträtt ledande koncern inom transportsektorn vid strategiska och juridiska beslut vid inrättandet av ett av Sveriges största kundbonusprogram som bland annat inkluderat upprättande av medlemsvillkor och avtal med samarbetspartners samt hantering av löpande frågor.
 • Handläggning av mål och ärenden på Konsumentverket/KO inkluderande bland annat övervakning av att företag följer marknadsföringslagen.
 • Biträtt vid avnoteringen från Stockholmsbörsen av ett leasingbolag verksamt inom flygindustrin.
 • Biträtt vid likvidationen av ett välkänt investmentbolag.
 • Biträtt vid likvidationen av ett bolag som distribuerade gratistidningar i Stockholm.

Strategiska avtal

 • Biträtt vid upprättande av avtal och vid förhandling av ledande transportföretags upprustning av personvagnar (MSEK 350). Projektet involverade omfattande strategiska överväganden och förhandlingar avseende in- och utleverans av fordon och konsekvenser av leveransförsening.
 • Biträtt vid fleråriga förhandlingar vid leverans av tåg för ledande transportföretag (MSEK 3 000) från Alstom. Projektet involverade omfattade såväl strategiska interna överväganden som förhandlingar och upprättande av avtal avseende finansiering, underhåll, IT etc.
 • Biträtt ledande transportföretag vid ingående av femårigt avtal med LSG (Lufthansas cateringföretag, världens största cateringleverantör till flygindustrin) avseende catering till transportföretagets tåg (fler än 40 000 avgångar per år). Avtalet inkluderade förutsättningar för expansion av verksamheten med 5-10 procent per år och bedrivs av specialiserade enheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Biträtt vid upprättande av avtal, förhandling och därefter löpande hantering av samtliga legala aspekter i ledande transportföretags köp av tågfordon från Bombardier (ca MSEK 2000 med ytterligare köpoptioner).
 • Biträtt ledande transportföretag vid löpande förhandlingar med Nordea angående finansiering av investering av regionaltåg. Leasingkontraktet hade en löptid om åtta år och avsåg en finansiell lease med en kredit på MSEK 2 200.
 • Biträtt ledande transportföretag vid förhandling med facility management företag (dotterföretag till bolag noterat på Stockholmsbörsen) avseende facility management avtal rörande kontors- och övriga tillhörande tjänster vid cirka 50 platser i Sverige och Danmark (avtalsvärde om ca MSEK 125).
 • Biträtt vid förhandlingar mellan två stora marknadsledande konkurrenter som för dess mest frekventa kunder infört gemensamma årskort för resenärer. Avtalet inkluderade en resegaranti för alla resenärer vid anslutningar mellan flyg och tåg på Arlanda.

Kommersiell avtalsrätt

 • Affärsadvokaterna har biträtt ett utvecklings- och mjukvarubolag vid upprättande och förhandling av strategiska avtal såsom underleverantörsavtal, agentavtal, allmänna villkor för webbhotell och närliggande tjänster samt licensavtal för slutanvändare.
 • Biträtt en av de ledande hälso- och sjukvårdskoncernerna i Norden vid upprättande, och därefter genomfört internutbildningar inom koncernen, av allmänna villkor vid personaluthyrning inom hälso- och sjukvårdsbranschen, av allmänna villkor för leverans av förbrukningsmaterial, av allmänna villkor för konsulttjänster samt av avtal för vårdrelaterade konsulttjänster.
 • Affärsadvokaterna har biträtt marknadsledande internationellt företag inom logistikbranschen vid översyn och därefter upprättande av koncernens nya avtalsvillkor med särskild hantering av transport- och franchiserelaterade frågor.
 • Biträtt vid ledande transportbolags upprättande av standardmallar för sekretessavtal, samarbetsavtal, leveransavtal, utvecklingsavtal, inköpsavtal, konsultavtal, projektavtal samt systemleveransavtal. Därefter biträtt vid förhandlingar av dessa avtal.
 • Affärsadvokaterna har biträtt ett av de ledande bolagen inom licensrådgivning samt tekniska infrastrukturtjänster vid upprättande av koncernens nya kundavtal med särskild hantering av komplexa juridiska frågor och bestämmelser avseende licens, konsulttjänster och rådgivning.

IT-rätt

 • Biträtt ledande internationellt IT-företag vid genomgång, förberedelse, utvärdering och förhandling i anbudsprocess avseende systemleverans (lagring) som IT-företaget slutligen vann (beställaren noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen).
 • Biträtt vid inventering av ledande transportbolags immateriella rättigheter med efterföljande formulering och genomförande av ny strategi för varumärken och övriga immateriella rättigheter inom transportbolagets koncern.
 • Personuppgiftsombud för nordiskt ledande bolag inom transportsektorn. Genomfört inventering av personregister, introducerat rutiner för att registerförteckning skall uppdateras löpande och för uppgiftsutlämning. Hanterat tillsyn genomförd av Datainspektionen.
 • Affärsadvokaterna har vidare erfarenhet av att vara personuppgiftsombud exempelvis för en ledande mycket välkänd svensk organisation som hanterar personuppgifter samt den svenska verksamheten för ett ledande internationellt bolag inom sjukvårds- och hälsosektorn noterat på Nasdaq i USA.
 • Biträtt en av de ledande hälso- och sjukvårdskoncernerna i Norden vid framtagande av informations- och avtalstexter samt upprättande av policydokument.
 • Biträtt en av de ledande hälso- och sjukvårdskoncernerna i Norden vid särskild granskning och integritetsanalys i syfte att kontrollera att hanteringen av person- och patientuppgifter sker i enlighet med lagar och regler samt att hanteringen sker på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.
 • Biträtt nordiskt ledande bolag inom transportsektorn vid upprättande och förhandling av avtal avseende köp av modem, uppgradering och förbättring av nätverk ombord på tåg. Avtalet innebar att surfhastigheten tredubblades.
 • Biträtt nordisk ledande koncern inom transportsektorn i avtalsförhandlingar med leverantör av applikationsförvaltning för bolagets Open Sourcebaserade integrationsplattform. Med den nya plattformen som bas har koncernen på relativt kort tid etablerat nya tjänster som Biljettauktion på Tradera, SMS-biljetter och evenemangssatsning inom hela koncernen.
 • Biträtt nordisk ledande koncern inom transportsektorn i avtalsförhandlingar rörande uppförande av mobilportal som gör det möjligt att köpa biljett och få trafikinformation direkt i mobiltelefonen.
 • Biträtt ledande internationellt IT-företag vid genomgång och utvärdering av två stora upphandlingar (PC och konsulttjänster), som IT-företaget vann.
 • Biträtt ledande internationellt IT-företag vid genomgång och utvärdering av upphandlingar avseende outsourcing av bl.a. PC som tjänst, servicedesk, server- och applikationsdrift (totalt ca MSEK 700), projekthantering, datanätdrift (WAN) samt systemutveckling.

Integritetsfrågor

 • Personuppgiftsombud för nordiskt ledande bolag inom transportsektorn. Genomfört inventering av personregister, introducerat rutiner för att registerförteckning skall uppdateras löpande och för uppgiftsutlämning.
 • Affärsadvokaterna har hanterat ett flertal tillsynsprocesser genomförda av Datainspektionen samt hanterat en mängd nationella och internationella frågor kring personuppgifter.
 • Affärsadvokaterna har vidare erfarenhet av att vara personuppgiftsombud exempelvis för en ledande mycket välkänd svensk organisation som hanterar personuppgifter samt den svenska verksamheten för ett ledande internationellt bolag inom sjukvårds- och hälsosektorn noterat på Nasdaq i USA.
 • Biträtt en av de ledande hälso- och sjukvårdskoncernerna i Norden vid framtagande av informations- och avtalstexter samt upprättande av policydokument.
 • Biträtt en av de ledande hälso- och sjukvårdskoncernerna i Norden vid särskild granskning och integritetsanalys i syfte att kontrollera att hanteringen av person- och patientuppgifter sker i enlighet med lagar och regler samt att hanteringen sker på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.
 • Flitigt anlitad som föreläsare i frågor avseende hantering av person- och patientuppgifter vid såväl kurser till ledande befattningshavare som vid föreläsningar och seminarier.
 • Affärsadvokaternas Mattias Lindberg är författare av den svenska delen av Global Legal Groups ”Internatioinal Legal Guide to Data Protection

Outsourcing

 • Biträtt ledande internationell IT-leverantör vid förhandling av outsourcingavtal avseende konsolidering och drift av alla datacenter med ledande svensk detaljhandelskoncern med dagligvaror som kärnverksamhet.
 • Biträtt nordisk ledande koncern inom transportsektorn med upprättande av avtal och förhandling i en mängd IT-projekt och IT-outsourcing projekt såsom inom områdena drift, arbetsplats, Service Desk, kommunikationstjänster, printers och applikationsförvaltning.
 • Deltagit i styrgrupper, upprättat avtal, förhandlat och ansvarat för alla juridiska aspekter vid ett stort antal systemleveransavtal (t.ex. dokumenthanterings- samt personal, HR-, och lönesystem), utvecklingsavtal (t.ex. av handdator, självvisering av biljetter och av biljettförsäljning genom nätauktion), projektavtal (t.ex. yield management- och resursplaneringssystem) samt därtill hörande underhållsavtal.
 • Biträtt ett flertal kunder i outsourcingavtal avseende BI (Business Intelligence) och BPO (Business Process Outsourcing).
 • Mattias Lindberg har biträtt nordiska ledande koncerner inom transportsektorn med upprättande av avtal och förhandling i en mängd IT-projekt och IT-outsourcing projekt såsom inom områdena drift, arbetsplats, Service Desk, kommunikationstjänster, printers och applikationsförvaltning.

Upphandlingar

 • Biträtt ledande internationellt IT-företag vid genomgång och utvärdering av två stora upphandlingar (PC och konsulttjänster), som IT-företaget vann.
 • Biträtt ledande internationellt IT-företag vid genomgång och utvärdering av upphandlingar avseende outsourcing av bl.a. PC som tjänst, servicedesk, server- och applikationsdrift (totalt ca MSEK 700), projekthantering, datanätdrift (WAN) samt systemutveckling.
 • Biträtt ledande koncern inom transportsektorn vid genomgång, förberedelse och utvärdering av SLs upphandling av pendeltåg i Stockholm (ca MSEK 7 000) och Rikstrafikens upphandling av tågtrafik i norra Sverige (ca MSEK 2 000). Båda upphandlingarna vanns av respektive koncernbolag. Även hanterat alla juridiska och strategiska frågor relaterade till bildandet av de dotterbolag som startades i anslutning till respektive upphandling och upprättandet och förhandling av samtliga avtal i samband därmed.
 • Genomgång, förberedelse och utvärdering av Skånetrafikens och Trafikstyrelsen i Danmarks upphandling av tågtrafik i södra Sverige och Danmark (ca MSEK 11 000). Det ledande bolaget inom transportsektorn som Mattias Lindberg företrädde bildade gemensamt bolag med ett Hongkongbaserat bolag. Därmed hanterades även samtliga relaterade juridiska och strategiska frågor avseende upphandlingen, bolagsfrågor och aktieägarfrågor. Även hantering av det gemensamma bolagets begäran om överprövning av upphandlingarna i svensk och dansk domstol p.g.a. att vinnaren, DSB, ansågs ha erhållit otillåtet statsstöd och att upphandlingen inte skett i enlighet med LOU och motsvarande dansk lag. Även fråga om rätt att ta del av anbudshandlingar som av domstol inte ansetts offentliga.
 • Biträtt vid genomgång, förberedelse och utvärdering av Tåg i Väst och AB Östgötatrafiken och Kalmar Läns Trafik ABs upphandlingar av region- och pendeltågstrafik i västra Sverige respektive interregional tågtrafik och underhåll i sydöstra Sverige.
 • Regelmässigt biträtt en av Sveriges största upphandlande enheter i dess upphandlingar och i samtliga frågor relaterade därtill.

Bolagsrätt

 • Biträtt vid många bolagsbildningar i samband med såväl företagsförvärv som vid upphandlingar och då även hanterat alla juridiska och strategiska frågor relaterade därtill. Även biträtt vid förhandling av strategiska avtal (t.ex. aktie- och rörelseöverlåtelseavtal samt aktieägaravtal) i samband därmed.
 • Biträtt vid samtliga juridiska och strategiska frågor relaterade till bildandet av ett utbildningsföretag verksamt inom områdena service, försäljning och utbildning av ledarskap.
 • Styrelseledamot och sekreterare i styrelser för privata och helägda statliga bolag .
 • Biträtt vid flertalet årsstämmor och styrelsemöten i stora, mellanstora och små bolag, såväl noterade som onoterade.
 • Blivit utsedd till likvidator av allmän domstol.

Bolagsförvärv (M&A)

 • Företrätt ett IT- och managementbolag, noterat på Stockholmsbörsen, vid förvärvet av ett IT-konsultbolag specialiserat på systemutveckling av affärskritiska system inom finans-, dagstidningsindustri- och spelbranschen. Köpeskillingen om ca MSEK 56 erlades både kontant och med nyemitterade aktier.
 • Företrätt ett riskkapitalbolag vid förvärvet av ett svenskt marknadsledande industriföretag med fabriker och dotterbolag i flertalet länder i Europa, med cirka 1000 anställda och med en omsättning om cirka 1,6 miljarder kronor (köpeskillingen konfidentiell). Transaktionen inkluderade bland annat konkurrensanmälan, förhandlingar med säljare och med ledande befattningshavare.
 • Företrätt ett bolag noterat på Stockholmsbörsen vid förvärvet av samtliga aktier och övriga värdepapper i en engelsk ledande leverantör av programlösningar för filbaserad behandling av digital film och video. Köpeskillingen (konfidentiellt) utgjordes av kontant vederlag, aktier, konvertibla skuldebrev samt skuldebrev förenade med teckningsoptioner.
 • Företrätt ett svenskt rederi (noterat på Stockholmsbörsen) vid förvärvet av ett konkurrerande bolag med en marknadsledande ställning (bolagsvärde om ca MSEK 3 200). Tillika fråga om god sed på aktiemarknaden.

Kapitalanskaffning

 • Rådgivare till ett bolag noterat på Stockholmsbörsen vid företrädesemission av aktier (MSEK 420), vid erbjudande att förvärva utestående konvertibler noterade på Luxembourg Stock Exchange (MEUR 60) och vid riktad emission av aktier samt utställande av aktieoptioner (MSEK 256). Även genomförande av due-diligence, upprättande av prospekt och diskussioner med bolagets styrelse och huvudägare samt hantering av huvudägares utställande av garantiåtagande i emissionen.
 • Rådgivare vid riktad emission (“book building process”) i ett svenskt låsföretag noterat på Stockholmsbörsen (MSEK 2 400) och försäljning av aktier från bolagets huvudaktieägare (MEUR 134).
 • Rådgivare till Nordens ledande e-learningsföretag, noterat på Stockholmsbörsen, som utvecklar såväl system som tjänster och produkter inom e-learning till konsumenter och företag vid företrädesemission av aktier (MSEK 10). Även genomförande av due-diligence, upprättande av prospekt och diskussioner med bolagets styrelse och huvudägare.
 • Rådgivare till Europas ledande företag inom test och certifiering online noterat på Stockholmsbörsen vid företrädesemission av aktier (MSEK 20). Även hantering av undantag från budplikt. Även genomförande av due-diligence, upprättande av prospekt och diskussioner med bolagets styrelse och huvudägare.
 • Rådgivare till ledande IT-säkerhetsföretag, noterat på Stockholmsbörsen, som utvecklar och levererar säkrade IT-lösningar vid företrädesemission av aktier (MSEK 103). Handel med teckningsrätter. Även genomförande av due-diligence, upprättande av prospekt och diskussioner med bolagets styrelse och huvudägare samt hantering av huvudägares utställande av garantiåtagande i emissionen.

Tvistlösning

 • Företrätt svenskt statligt verk vid tvist vid allmän domstol rörande avtalstolkning (ca MSEK 600).
 • Företrätt ett ledande europeisk kreditmarknadsbolag vid tvist vid allmän domstol som slutligen avgjorts av Högsta domstolen.
 • Företrätt marknadsledande internationellt företag inom logistikbranschen i skiljeförfarande rörande transportskadat gods.
 • Företrätt svensk myndighet vid tvist i allmän domstol rörande transportskadat gods.
 • Företrätt marknadsledande nordiskt företag inom logistikbranschen i skiljeförfarande rörande avtalstolkning.